S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

Rychlý kontakt tel.: +420 732 260 036


Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu www.krbova-kamna-eshop.cz

Podmínky ochrany osobních údajů

 

KOMÍNY CZ s.r.o., Jižní II 192, Valdice 507 11

 

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu

1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami internetového obchodu (dále jen „podmínky“) se řídí veškeré vztahy vznikající při nákupu zboží v internetovém obchodu prodávajícího – firmy KOMÍNY CZ s.r.o., Jižní II 192, Valdice 507 11, IČ: 25299174, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. C, vložka 14070 (dále jen „prodávající“).

Kontakty na prodávajícího:

telefon: 493 522 332, 732 260 036, e-mail: info@krbovakamnaeshop.cz, web:www.krbova-kamna-eshop.cz 

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujících. Podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.

2.VYMEZENÍ POJMŮ

Kupujícím může být buď podnikatel nebo spotřebitel.

Kupujícím – podnikatelem je právnická nebo fyzická osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

Kupujícím – spotřebitelem je každý člověk, který uzavírá smlouvu s prodávajícím mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

 

3.UZAVÍRÁNÍ KUPNÍCH SMLUV

Předmětem kupní smlouvy je zboží nabízené prodávajícím v jeho internetovém obchodu, provozovaném na stránkách  www.krbova-kamna-eshop.cz .Na těchto stránkách je zveřejněn rovněž katalog zboží, ceník a formulář objednávky.

Odeslaná objednávka vyplněná kupujícím se považuje za návrh kupní smlouvy. Před odesláním objednávky je kupující povinen seznámit se s těmito podmínkami. Odesláním vyplněné objednávky kupující současně potvrzuje, že se s těmito podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

V objednávce je kupující povinen uvést zejména:

a) obchodní firmu (u spotřebitele jméno a příjmení), u právnických osob jméno, příjmení a funkci fyzické osoby, která  vyplnila objednávku,

b) sídlo nebo místo podnikání (u kupujícího - spotřebitele bydliště),

c) IČ a DIČ, pokud je kupující plátcem DPH (u spotřebitele datum narození),

d) místo určení dodávky,

e) formu platby,

f) telefon, fax a e-mail

Kupní smlouva vzniká potvrzením objednávky prodávajícím zaslaným kupujícímu zpravidla prostředky elektronické komunikace bez zbytečného odkladu po přijetí jeho objednávky.

Kupní smlouva vzniká i potvrzením objednávky, které obsahuje změny, pokud celková cena dodávky není vyšší, než cena uvedená v objednávce.

Kupní smlouva a  podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.

Kupující – spotřebitel může od uzavřené smlouvy odstoupit způsobem a za podmínek uvedených v Poučení o právu na odstoupení od smlouvy, které je k těmto podmínkám připojeno v příloze jako jejich nedílná součást.

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na emailovou adresu kupujícího.

4.CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena dodávaného zboží se řídí ceníkem zveřejněným na stránkách internetového obchodu platným k datu doručení objednávky prodávajícímu. U každé položky uvedené v ceníku je uvedena cena bez DPH a sazba DPH. Celková cena dodávky sjednané v kupní smlouvě je tvořena součtem cen jednotlivých položek zboží, zvýšených o DPH.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také případné náklady spojené s balením a dodáním zboží ve výši uvedené v ceníku.

Kupující může cenu dodávky uhradit:

a)  v hotovosti při převzetí zboží zaslaného na dobírku v místě u obchodního partnera.

5.DODACÍ PODMÍNKY

Zboží bude dodáno nejpozději do sedmi dnů od potvrzení objednávky prodávajícím, není-li uvedeno jinak. Přesný termín dodávky uvede prodávající v potvrzení objednávky.

Dodávka zboží je  při osobním odběru splněna předáním zboží kupujícímu v sídle obchodního partnera prodávajícího, v ostatních případech předáním zboží k přepravě prvnímu přepravci.

Přebírající je při převzetí zboží povinen prokázat se občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti, a pokud se nejedná o kupujícího, také písemným pověřením, jinak je prodávající oprávněn odmítnout vydání

Prodávající zasílá zboží přepravní službou na adresu místa určení uvedenou v objednávce, popř., není-li tato adresa v objednávce uvedena, do sídla (místa podnikání, bydliště) kupujícího.

Cena přepravného se řídí ceníkem dopravného prodávajícího

Pro případ, že kupující bezdůvodně odmítne převzít zaslanou dodávku, se sjednává smluvní pokuta ve výši 20 % z ceny dodávky včetně DPH, kterou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu.

Zaplacení pokuty nezbavuje kupujícího povinnosti k náhradě škody, která kupujícímu marným zasláním zboží vznikne.

Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech vybrané zboží Kupujícímu nedodat, a to zejména v případě, že Internetový obchod uváděl omylem zjevně chybné či nestandardní údaje zejména o vybraném Zboží, jeho ceně nebo termínu dodání, popř. je-li Zboží vyprodáno a trvale u dodavatele nedostupné. Prodávající se zavazuje v takovýchto případech vrátit Kupujícímu finanční částku uhrazenou na základě Kupní smlouvy v případě, kdy byla cena uhrazena předem.

 

6.ZÁRUKA, REKLAMACE A ODPOVĚDNOST ZA VADY

Prodávající odpovídá za to, že zboží při převzetí nemá vady, zejména,

-že má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné

-že se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

-že zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

-že zboží je dodáno v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku:

v trvání šest měsíců při dodávkách podnikatelům,

v trvání 24 měsíců při dodávkách spotřebitelům.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé:

běžným opotřebením,

nesprávným použitím výrobku,

nesprávným skladováním výrobku

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího při osobním odběru v okamžiku jeho převzetí od prodávajícího, při jeho zaslání přepravní službou, předáním zboží přepravci k přepravě kupujícímu.

Kupující je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží.

Při převzetí je kupující (jím pověřený zástupce) povinen zkontrolovat stav dodávky, především z hlediska množství zboží  a případného poškození. Na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození nebude brán zřetel.

Případné vady je kupující povinen reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí. V reklamaci je povinen přesně popsat zjištěné vady.

O reklamaci rozhodne prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně posouzení vady musí být vyřízena nejpozději do třiceti kalendářních dnů.

V závislosti na druhu vady má kupující právo na výměnu věci nebo její bezplatnou opravu, nebo, není-li to možné, na slevu z ceny nebo na odstoupení od smlouvy.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

8. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

9.OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Náklady na použití komunikačních prostředků při nákupech v internetovém obchodě hradí prodávající.

Prodávající archivuje uzavřené kupní smlouvy po dobu šesti let od jejich uzavření. Archivované smlouvy kdykoliv zpřístupní na jeho žádost kupujícímu. V žádosti je kupující povinen uvést své identifikační údaje podle čl. 3, bod 3.3, písm. a) a c) těchto podmínek a datum uzavření smlouvy.

V případech, které tyto podmínky neřeší, se vztahy prodávajícího a kupujících řídí občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb).

Prodávající a kupující se mohou dohodnout odchylně od těchto podmínek. Tato odchylná ujednání mají před těmito podmínkami přednost.

Nedílnou součástí těchto podmínek je Poučení o právu na odstoupení od smlouvy podle čl. 3, bod 3.5 této smlouvy.

Tyto podmínky nabývají platnosti dnem 1. KVĚTNA 2018.
Vytvořeno systémem www.webareal.cz

YWIwMmJ